عایق الکتریکی

به منظور ایمن گشتن وسیله های الکتریکی استفاده از عایق الکتریکی امری ضروری است. این عایق ها موادی هستند که جریان الکتریکی را از خود عبور نمی دهند و می توان با عایق کاری ساختمان ها، خودرو ها، ... ادامه مطلب